Noored Valimisvalvurid

Projekt „Noored Valimisvalvurid“ annab noortele võimaluse osaleda oma kohaliku valla või linna valimiskomisjoni töös; proovida ametliku valimisvaatlejate rolli või lüüa kaasa valimiste valvurite tegemistes.
  • Osalus kohaliku valla või linna valimiskomisjonis – kohaliku omavalitsuse valimiskomisjoni töösse kaasatud noor kuulub komisjoni liikmete hulka ning täidab seega kõiki liikmetele pandud kohustusi ning on kaasatud kõikidesse seadusega ette nähtud valimiskomisjoni tegevustesse.
  • Ametlik valimisvaatleja – ametliku valimisvaatleja rolli võtmisel esitab noor maakonna valimiskomisjonile hiljemalt valimispäeva hommikul vastavasisulinse kirjaliku taotluse, mille alusel väljastatakse vaatlejatunnistus. Ametliku valimisvaatlejana on 301 Moved Permanently noorel õigus vaadelda hääletustegevust vabalt valitud jaoskonnas ning jälgida kõiki valimistoiminguid, sealhulgas hääletamise käiku ning hääletamis- ja valimistulemuste kindlakstegemist. Samuti viibida valimiskomisjoni koosolekul.
  • Valimisvalvurite tegevus – valimisvalvurite tegevus on suunatud eelkõige õpilasomavalitsuste, noortevolikogude ning osaluskogude liikmetele, kes peavad kogu valimiste perioodi ajal silmas, kas noortega käitutakse seaduspäraselt ning eetiliselt. Samuti annavad valimisvalvurid teada noorte mõjutamisest valimiste ajal. Antud dimensioonis ei ole vajalik noorte kandideerimine valimiste valvuriks.

Projekti koordineerivad Eesti Noorteühenduste Liit ja Eesti Õpilasesinduste Liit. Projekti partneriteks on

301 Moved Permanently

Eesti Vabariigi Õiguskantsler ja Õiguskantsleri Kantselei ning Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit.

Projekti rahastab Haridus- ja Teadusministeerium.

Projekt "Noored Valimisvalvurid" alustab tegevustega veebruaris.

Lisainfo:
Kaisa Lõhmus 
kaisa@enl.ee