Noorte Osaluse fond

Eesti Noorteühenduste Liidu Noorte Osaluse Fondi saavad rahataotlusi esitada nii olemasolevad osaluskogud kui ka mitteformaalsed noortegrupid ja noorteaktiivid. Toetatakse noorte osalusega seotud tegevusi, näiteks noortele uute osalusvõimaluste loomine, noorte mõttetalgute korraldamine, noorte informeerimine kohalikest valimistest, osaluskogude koostöökohtumised, koolitused, seminarid, koosolekud jne.

Taotluse esitamiseks on kaks viisi. Kõigil noortel on 301 Moved Permanently võimalik fondist taotleda raha projektipõhiselt. Olemasolevatel osaluskogudel on võimalik lisaks eelnevale taotleda rahastust ka oma aasta tegevuskava esitades.

Kõik rahastatavad tegevused peavad vastama vähemalt kolmele alljärgnevatest eesmärkidest:

 • Uute osalusvõimaluste loomine. Uued osalusvõimalused on

  301 Moved Permanently

  näiteks noortevolikogud ja noorteaktiivid ning erinevad teised kooslused läbi mille saavad noored oma arvamust regulaarselt avaldada.
 • Osalusvaldkonna arendamine – tegevus aitab kaasa osaluse valdkonna populariseerimisele, soodustab valdkonna seotust ning aktiviseerimist.
 • Noorte valimisaktiivsuse tõstmine ja demokraatia põhimõtete tutvustamine (pidades eeskätt silmas 2017. aasta kohalike omavalitsuste valimisi, kus saavad esmakordselt valida noored alates 16. eluaastast)
 • Kodanikuühiskonnas kaasa rääkimine – tegevus tõmbab tähelepanu ühiskonnas aktuaalsetele teemadele ja/või probleemidele ning innustab noori mõtlema ühiskonnas olulistele teemadele.
 • Noorte poolt kohalike probleemide kaardistamine ja neile lahenduste leidmine
 • Osaluskogu kui organisatsiooni jätkusuutlikkuse tagamine (m.h. koostöö ühe või mitme teise osaluskoguga, noorteühinguga, kohaliku omavalitsuse ja/või maavalitsusega; osaluskogu demokraatlike valimiste korraldamine)
 • Suurendatakse osalust ja lähtutakse eekätt noortevaldkonna arengukava 2014-2020 esiletoodust, et osaluse suurendamiseks peab arendama harjumusi kaasarääkimiseks ja teadvustama osaluskogemusest õppimist. Väärtustatakse ka mitteosalejate arvamuse teadasaamist ja arvestamist

Mis ideede elluviimist toetatakse? Kogu ideid siit: ENL-i osaluskogude ja osalusvaldkonna neli prioriteeti 2017. aastal

1. Toetamise kord

Projektifondist toetuse andmiseks on


nginx
omad põhimõtted ja reeglid:

ENL-i projektifondi toetuse taotlemise kord

2. Taotluse esitamine

Tegevusele toetuse saamiseks tuleb muidugi koostada taotlus. Üheks tegevuseks saab raha taotleda projektipõhiselt, noortevolikogud ja noortekogud saavad taotleda tegevuskavapõhiselt toetust oma terve aasta tegevusteks.

Projektipõhine taotlusvorm

Tegevuskavapõhine taotlusvorm

3. Tegevuste ajal

Tegevuste teostamise ajal on vaja registreerida kõik osavõtjad:

Registreerimisleht

Samuti ära unusta, et toetajaid tuleb ka kajastada - toetajate logod leiad siit

4. Peale tegevuste lõppu

Peale tegevuste lõppu on vaja esitada aruanne, milles nii iseenda kui ka toetaja jaoks saab analüüsida, kuidas tegevused läksid:

Projektipõhine aruandevorm

Tegevuskavapõhine aruandevorm

Samuti peame oluliseks, et noorte tegevused oleksid võimalikult laialt kajastatud - täida ära lühikokkuvõte enda tegevuste kohta, mille avaldame meie kodulehel.

5. Taotluste hindamine

Taotlusi hindab huvigruppide esindajatest ja ekspertidest koosnev seltskond. Vaata, kes taotlusi hindavad:

Noorte osaluse fondi kolleegium

Vaata, kuidas Sinu taotlust hinnatakse:

Noorte osaluse fondi menetluskäik

Kolleegiumi töökord

Kolleegium hindab taotluse hindamislehted alusel. Vaata, mis kriteeriumite alusel Sinu taotlust hinnatakse:

Hindamisleht projektipõhisele taotlusele

Hindamisleht tegevuskavapõhisele taotlusele

________________________________________

2017 aasta taotlusvoorude tähtajad:

I voor: 19. märts 2017 kell 23.59

II voor: 9. aprill 2017 kell 23.59

III voor: 14. mai 2017 kell 23.59

IV voor: 27. august 2017 kell 23.59

V voor: 1. oktoober 2017 kell 23.59

Taotlusvorm ja lisadokumendid tuleb saata taotlustähtajaks digiallkirjastatuna e-posti aadressile projektifond@enl.ee

______________________________________

Rohkem lisainfot Noorte Osaluse fondi kohta saab:

Heiki Viisimaa
+372 5835 5559
heiki@enl.ee

 

Noorte Osaluse fondi läbiviimist toetavad Haridus- ja Teadusministeerium ning Eesti Noorsootöö Keskus