Organisatsioonist

 

VISIOON:

„Noorteühendused on oma valdkonna põhikujundajad, neis tegutsemine loomulik ning nende tegevusel on ühiskondlikult tuntav mõju."

MISSIOON:

„Toetame ühiskonda, kus iga Eesti noor saab tegutseda kvaliteetsetes noorteühendustes.“

EESMÄRGID:

Noorteühenduste eestkoste ja noorte aktiivne osalus ühiskonnas

ENLi peamised eesmärgid on Humspm.com pakkuda noorteühendustele eestkostet, kujundada noori toetavat ühiskondlikku arvamust ja seadusandlikku keskkonda, esindada liikmete noortepoliitilisi huve Eestis ja rahvusvahelisel tasandil ning soodustada noorte aktiivset osalust ühiskonnas.

ENL korraldab noorte osalust toetavaid kampaaniaid ja projekte, ning on esindatud mitmetes nõukodades ja otsustuskogudes, mis tegelevad noortevaldkonna probleemidega Eestis. Liikmeskonda arendavad suurkoolitused Kevadseminar, Suvekool, Sügisseminar ning Talveakadeemia.

ENL tunnustab oma liikmete häid ettevõtmisi Parima Noorteprojekti auhinnaga ning valib iga-aastaselt ka Kõige Nooremat, Aasta Tegijatnoortesõbralikemat väljaannet ja ajakirjanikku, et tunnustada nii ENLi kui ka noortevaldkonda oluliselt panustanud inimesi ja organisatsioone.

ENL räägib aktiivselt kaasa noori ja noorteorganisatsioone puudutava seadusandluse kujundamisel, seisab noorteorganisatsioonide suurema ja läbipaistvama rahastamise eest ning arendab liikmesorganisatsioone erinevate koolitusprogrammide läbiviimisega. ENL on ka Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu liige ja Eesti Koostöö Kogu hartaosaline.

 

ENL - rahvusvahelisel areenil aktiivne ja osavõtlik

2004. aastast alates on ENL Euroopa Noortefoorumi liige ning osaleb aktiivselt Euroopa tasandil noori puudutavate otsuste mõjutamises. Aastast 2013 on ENLi endine juhatuse liige valitud ka Euroopa Noortefoorumi juhatusse. Aastast 2017 kutsus kokku ENL rahvusvaheliste suhete töögrupi ning algatas ÜRO noortedelegaadi programmi Eestis.

 

ENLi lugu

Ehkki Eesti Noorteühenduste Liit asutati 2002. aastal, sai katusorganisatsiooni loomise lugu oma alguse juba 2001. aasta aprillis, kui tegutsemist alustas Eesti Noorteühenduste Koosööprojekt, mille eesmärgiks sai tihendada Eesti noorteühenduste vahelist koostööd. Projekti eestvedajaks oli Eesti Üliõpilaskondade Liit, kes on ENLi hea koostööpartner tänaseni.

19. mail 2002 toimus Tallinnas Inglise Kolledžis Eesti Noorteühenduste Liidu asutav kogu, kus asutamislepingu allkirjastasid 25 noorteühenduse esindajad. Vastu võeti ka organisatsiooni põhikiri, milles organisatsiooni eesmärkidena nimetati oma liikmesorganisatsioonidele eestkoste pakkumist, noorteorganisatsioonide omavahelise koostöö tihendamist ning noorte omaalgatuse propageerimist ühiskonnas.

Tänaseks on