Organisatsioonist

 

Eesti Noorteühenduste Liit (ENL) on 2002. aastal loodud katusorganisatsioon, mis ühendab 45 Eestis tegutsevat noorteühingut, 15 maakondlikku noortekogu ja 70 noortevolikogu.

VISIOON:
ENL on suure, aktiivse ja tugeva liikmeskonnaga organisatsioon, arvamusliider noortevaldkonnas ning tõsiseltvõetav koostööpartner ühiskonnas, kus noorte ideed ja aktiivsus on väärtustatud ning otsused tehakse koos noortega.

MISSIOON:
ENL esindab, kaasab ja toetab noorteühendusi läbi koostöö- ja arenguvõimaluste loomise.

EESMÄRGID: noorteühenduste eestkoste ja noorte aktiivne osalus ühiskonnas
ENLi peamised eesmärgid on 302 Found pakkuda noorteühendustele eestkostet, kujundada noori toetavat ühiskondlikku arvamust ja seadusandlikku keskkonda, esindada liikmete noortepoliitilisi huve Eestis ja rahvusvahelisel tasandil ning soodustada noorte aktiivset osalust ühiskonnas.

ENL korraldab noorte osalust toetavaid kampaaniaid ja projekte, ning on esindatud mitmetes nõukodades ja otsustuskogudes, mis tegelevad noortevaldkonna probleemidega Eestis. ENL on korraldanud Varivalimisi, mille abil tõstetakse noorte osalusaktiivsust ja teadlikkust poliitikas. Liikmeskonda arendavad suurkoolitused Talvelkool ja Suvekool. ENL tunnustab oma liikmete häid ettevõtmisi Parima Noorteprojekti auhinnaga ning valib iga-aastaselt ka Kõige Nooremat, Aasta Tegijatnoortesõbralikemat väljaannet ja ajakirjanikku, et tunnustada nii ENLi kui ka noortevaldkonda oluliselt panustanud inimesi ja organisatsioone.

ENL räägib aktiivselt kaasa noori ja noorteorganisatsioone puudutava seadusandluse kujundamisel, seisab noorteorganisatsioonide suurema ja läbipaistvama rahastamise eest ning arendab liikmesorganisatsioone erinevate koolitusprogrammide läbiviimisega. ENL on ka Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu liige ja Eesti Koostöö Kogu hartaosaline.

 

ENL - rahvusvahelisel areenil aktiivne ja osavõtlik
2004. aastast alates on

302 Found

ENL Euroopa Noortefoorumi liige ning osaleb aktiivselt Euroopa tasandil noori puudutavate otsuste mõjutamises. Aastast 2013 on ENLi endine juhatuse liige valitud ka Euroopa Noortefoorumi juhatusse.

 

ENLi lugu

Ehkki Eesti Noorteühenduste Liit asutati 2002. aastal, sai katusorganisatsiooni loomise lugu oma alguse juba 2001. aasta aprillis, kui tegutsemist alustas Eesti Noorteühenduste Koosööprojekt, mille eesmärgiks sai tihendada Eesti noorteühenduste vahelist koostööd. Projekti eestvedajaks oli Eesti Üliõpilaskondade Liit, kes on


nginx
ENLi hea koostööpartner tänaseni.

19. mail 2002 toimus Tallinnas Inglise Kolledžis Eesti Noorteühenduste Liidu asutav kogu, kus asutamislepingu allkirjastasid 25 noorteühenduse esindajad. Vastu võeti ka organisatsiooni põhikiri, milles organisatsiooni eesmärkidena nimetati oma liikmesorganisatsioonidele eestkoste pakkumist, noorteorganisatsioonide omavahelise koostöö tihendamist ning noorte omaalgatuse propageerimist ühiskonnas.

Tänaseks on ENL 12 tegevusaastaga arenenud kompetentsikeskuseks, mis 43 noorteühenduse, 15 maakondliku noortekogu ja 70 noortevolikogu kaudu ühendab endas ligi 35 000 noort. ENL osaleb töögruppides, komisjonides ja nõuandvates kogudes, seistes hea noorte huvide eest ning esindades aktiivsete noorteühendustesse kuuluvate noorte arvamust. ENL on arendanud noorsootöö valdkonda väga erinevatel tasanditel alates noori puudutavate uuringute tegemisest, maakondlike noortekogude ja kohaliku tasandi noorte osaluskogude projektist ning lõpetades erinevate eelnõude kommenteerimisega või näiteks noorsootöö andmebaasi loomisega.

Noorsootöö seaduse 5. aastapäeval (2004. a) nimetas haridus- ja teadusminister ENLi loomise noorsootöö parimaks teoks. 2009. aastal tunnustas minister ENLi kohaliku omavalitsuse noorsootöö andmebaasi käivitamise eest.

ENL lähtub oma tegevuses eelkõige põhkirjast, kodukorrast, noortepoliitika platvormist ja kodanikuühenduste eetikakoodeksist.

ÜLEVAADE ENLi KASVAMISE LOOST