Inimesed

Tegevbüroo

Helerin Rauna

Kommunikatsioonijuht

Helerin seisab hea selle eest, et ENLi tegevused oleksid kõigile hästi teada ning planeeritud. Samuti on tema jaoks oluline, et ka organisatsiooni masinavärgi kõige väiksemgi mutter töötaks õlitatult. Helerini ülesanneteks on:

 • ENLi kommunikatsioonistrateegia kaasajastamine ja elluviimine
 • ENLi iganädalaste Teadete väljaandmine
 • ENLi projektidele meediaplaani koostamine ning ENLi sõnumite levitamine laiema avalikkuseni
 • ENLi infokanalite (kodulehekülg, sotsiaalmeedia, listid) haldamine ja arendamine ning info vahendamine
 • ENLi maine ja kuvandi jälgimine ning suunamine
 • ENLi tutvustamine ja esindamine

helerin@enl.ee
+372 569 555 80

Kaisa Lõhmus

Noortepoliitika nõunik

Kaisa teab palju riigiteadustest, politoloogiast ja rahvusvahelistest suhetest. Lisaks on 301 Moved Permanently ta õppinud Portugalis ning töötanud projekti “VoteWatch Europe” raames Brüsselis. ENL-is on Kaisa tööks seista noorte soovide, õiguste ja vajaduste eest. Kaisa ülesanneteks on:

 • Noortevaldkonna õigusloome pidev monitooring (Eesti ja Euroopa Liit) ning analüüsimine lähtuvalt ENLi seisukohtadest ning mõjust liikmesorganisatsioonidele
 • Noortepoliitiliste seisukohtade väljatöötamine, tutvustamine ning elluviimine
 • Noortepoliitika valdkonda jäävate koolituste, ürituste ja muude projektide korraldamine
 • ENLi esindajate tegevuse koordineerimine noortepoliitikat kujundavates töögruppides ja ümarlaudades
 • ENLi meeskonna, noorteühenduste ja osaluskogude nõustamine noortepoliitika valdkonnaga seotud teemade ja projektide raames

kaisa@enl.ee
+372 5780 4496

Kristiina Omuk

Tegevjuht

Kristiina toetab juhatust üldjuhtimise küsimustes, aitab tagab organisatsiooni jätkusuutlikkuse ning sujuva ja korrektse töökorralduse. Kristiina ülesanneteks on:

 • ENLi igapäevatöö korraldamine ja seatud eesmärkide saavutamine koos juhatusega;
 • ENLi eelarvestamine, rahavoogude kontroll ja järelevalve ning raamatupidamise suunamine;
 • ENLi tegevus-, projektitaotluste ja –aruannete koostamise koordineerimine ja järelevalve teostamine;
 • ENLi personalipoliitika rakendamine ja igapäevase personalitöö korraldamine;
 • ENLi liikme- ja koolitusvaldkonna ja arendamine ja tegevuse koordineerimine;
 • ENLi büroo tegevuse suunamine osaluskogude valdkonnas; 
 • ENLi sündmuste ja projektide korraldamise koordineerimine (sh üldkoosolek);
 • ENLi töötervishoiu ja tööohutuse seadusest või selle alusel kehtestatud õigusaktidest tulenevate nõuete täitmise korraldamine.

kristiina@enl.ee
+372 5807 2296

Heiki Viisimaa

Osaluskogude koordinaator

Heiki on

301 Moved Permanently

ülikoolis õppinud riigiteadusi, rahvusvahelisi suhteid ja uusimat ajalugu. Varasemalt on
nginx
osalenud ta erinevate noorteorganisatsioonide näiteks AIESEC Tartu ja Tartu Ülikooli Väitlusklubi tegevustes. ENLis tegutseb ta osaluskogude noortega. Heiki ülesanneteks on:

 • Osaluskogude arendusvaldkonna koordineerimine, sh koolituste korraldamine (hooajakoolid ja -seminarid, koolitusplaanide koostamine ja elluviimine), vajadusel osaluskogude baaskoolituste läbiviimine;
 • Osaluskogude mentorite võrgustiku moodustamine ja arendamine;
 • Noortekogude ja noortevolikogude juhtide kohtumiste korraldamine;
 • Osaluskogude metoodiliste juhendmaterjalide koostamine ja elektroonilise õppekeskkonna kujundamine;
 • Osaluskogude tegevuste avalik esiletõstmine ja heade näidete tunnustamine;
 • Osaluskogude rahvusvahelise koostöö arendamine kogemuste vahetamiseks;
 • Omavalitsuste esindajate ja noorsootöötajate teadlikkuse tõstmine ja nõustamine osaluskogude valdkonnast;
 • Osaluskogude projektifondi töö korraldamine, sh kolleegiumi töö juhtimine, taotlejate nõustamine, dokumentide korrashoid;
 • Noortekogude aastatoetuste andmise ettevalmistus, aruandluse kontroll ja dokumentide korrashoid

heiki@enl.ee
+372 5835 5559

Roger Tibar

Osaluskogude koordinaator

Roger on pärit Haapsalust ning osaluskogude maastiku ja ENLiga viimase 5 aasta jooksul väga palju kokku puutunud, juhtides nii Haapsalu Noortevolikogu kui ka Läänemaa Noortekogu. Lisaks on Roger juhtinud ka Tallinna Tehnikaülikooli Sotsiaalteaduskonna Üliõpilasnõukogu. Rogeri ülesanneteks ENLis on:
 • noorte teadlikkuse suurendamine noorte osaluskogudest, sh infoseminaride korraldamine koolides ja noortekeskustes;
 • kohalike omavalitsuste ja maavalitsuste ametnike ja noorsootöötajate teadlikkuse tõstmine, sh kohtumiste ja infopäevade korraldamine;
 • üleriigilise teavituskampaania ettevalmistus ja juhtimine;
 • osaluskogude omavahelise koostöö koordineerimine, sh osaluskogude koostööseminaride korraldamine
 • osaluskogude toetamine ja nõustamine, sh kohalike noorte esindamise küsimustes volikogu tasandil;
 • uute noortevolikogude loomine koostöös omavalitsuste ja noortega;
 • osaluskogude projektifondi töö korraldamine, sh kolleegiumi töö juhtimine, taotlejate nõustamine, dokumentide korrashoid;
 • noortekogude aastatoetuste andmise ettevalmistus, aruandluse kontroll ja dokumentide korrashoid

Heliis Nemsitsveridze

Projekti "Noored Valimisvalvurid" projektijuht

Heliis on töötanud ühiskonnas aktiivsete noortega juba viimased viis aastat, peamiselt MTÜ YFU Eesti ridades. Hetkel õpib Heliis Tartu Ülikoolis ajakirjandust ning on kaasa löönud ka Tartu Ülikooli Rahvusvaheliste Suhete Ringi töös.

Heliisi ülesanneteks on:

 • projekti tegevuskava ja eelarve järgimine;
 • projekti tegevuste koordineerimine koostöös projekti partneritega;
 • projekti raames elluviidavate sündmuste korraldamine ja analüüs;
 • suhtlemine projekti partnerite ning sidusgruppidega;
 • aruannete koostamine ja rahastajatega suhtlemine.

Kerlyn Jüriväli

Kerlyn teab täpselt, kuhu ja mille eest liigub viimne kui sent ENLi kontol. Kerlyni ülesanneteks on:

 • ENLi ja ENLi projektide  raamatupidamisarvestuse ja –aruandluse korraldamine vastavalt raamatupidamise seadusele ning raamatupidamise sise-eeskirjadele
 • Sissetulevate arvete registreerimine ja maksmine ning väljaminevate arvete koostamine, väljastamine ja tasumise jälgimine
 • ENLi ja ENLi projektide eelarvete koostamises osalemine ning eelarvetäituvuste koostamine ja jälgimine
 • ENLi majandusaasta aruande ning ENLi projektide finantsaruannete koostamine
 • ENLi vara arvestus ja inventuur
 • ENLi juhatuse, töötajate ja liikmete nõustamine ja koolitamine
 • Osalsukogude projektifondi koosoleku protokollimine, ENLi ja taotlejate vaheliste rahastuslepingute koostamine, aruandluse jälgimine ja ajakohase ülevaate omamine projektifondi esitatud projektidest

kerlyn@enl.ee
+372 661 6487

Henri Kõiv

Osaluskogude meediasuhtluse koordinaator

Henri ülesanneteks on:

 • Osalusvaldkonnaga seotud teemade tõstatamine Eesti erinevates meediaväljaannetes
 • Osalusvaldkonna temaatiliste arvamuslugude produtseerimine
 • Osaluskogude sotsiaalmeediakampaania assisteerimine
 • Vabatahliku meediameeskonna koolitamine

henri@enl.ee
+372 53 606 676

Kristen Aigro

Välissuhete vabatahtlik

Kristeni peamisteks ülesanneteks on:
 • Suhtlus ENLi rahvusvaheliste võrgustike ja partneritega;
 • ENLi juhatuse kursis hoidmine rahvusvaheliste võrgustike info, pakkumiste, koostöösoovide ja –võimalustega;
 • ENLi esindamine rahvusvahelistes võrgustikes ja vajadusel teiste esindajate tegevuse koordineerimine;
 • Eesti Euroopa Liidu eesistumisega kaasnevate tegevuste koordineerimine.

Mikk Tarros

Välissuhete vabatahtlik

Miku peamisteks ülesanneteks on:
 • Suhtlus ENLi rahvusvaheliste võrgustike ja partneritega;
 • ENLi juhatuse kursis hoidmine rahvusvaheliste võrgustike info, pakkumiste, koostöösoovide ja –võimalustega;
 • ENLi esindamine rahvusvahelistes võrgustikes ja vajadusel teiste esindajate tegevuse koordineerimine;
 • Eesti Euroopa Liidu eesistumisega kaasnevate tegevuste koordineerimine.

 

Liisa Tolli

Vabatahtliku töö tunnustamise eestvedaja

Liisa ülesanneteks on:

 •        ENLi esindamine vabatahtliku tegevuse teemalistes võrgustikes, koosolekutel ja kohtumistel;
 •        tegevuskava välja töötamine ja elluviimine koostöös meeskonna ja partneritega;
 •        aruandluse koostamine;
 •        koostöösuhete arendamine;
 •        välislähetustel osalemine.

Arvo Talalaev

Partner- ja sponsorlussuhete vabatahtlik

Arvo ülesanneteks on:

 • sponsorite ja partneritega suhtlemine;
 • koostööpakettide väljatöötamine ja arendamine;
 • uute rahastusvõimaluste otsimine.

Juhatus

Ivo Visak

Juhatuse esimees

ivo@enl.ee
+372 5564 5119

Kristjan Tedremaa

Juhatuse aseesimees

kristjan@enl.ee
+372 5332 4922

Egert Mitt

Juhatuse aseesimees ja "Struktureeritud dialoogi" projektijuht

 

egert@enl.ee
+372 5624 6789