Riigikogu valimised 2011

ENLi üldkoosolek võttis 29. mail 2010 vastu platvormi 2011. aastal toimuvateks Riigikogu valimisteks. Platvormi eesmärgiks on tagada noorte vajadustega senisest enam arvestamine poliitikate kujundamisel ning kõikide noori puudutavates eluvaldkondades tehtavate otsuste senisest suurem ja tõhusam omavaheline koordineeritus. Platvormis sisaldub 16 ettepanekut uuele Riigikogule ja Vabariigi Valitsusele.

Eesti Noorteühenduste Liidu platvorm 2011. aasta Riigikogu valimisteks (pdf)Eesti Noorteühenduste Liidu platvorm 2011. aasta Riigikogu valimisteks

Noortepoliitika on Eesti noorsootöö strateegias defineeritud järgnevalt - noore tegelikest vajadustest ja väljakutsetest lähtuv koordineeritud ja eesmärgikindel tegutsemine erinevates eluvaldkondades. Peamised noortepoliitika toimealad ehk valdkonnad, kus tehakse noortele suunatud ja noorte elu puudutavaid otsuseid, on noorsootöö, haridus, tööhõive, tervis, kultuur, sotsiaalpoliitika, keskkond, riigikaitse, perepoliitika jt.

Tagamaks noorte vajadustega senisest enam arvestamise poliitikate kujundamisel ning kõikide noori puudutavates eluvaldkondades tehtavate otsuste senisest suurema ja tõhusama omavahelise koordineerituse, teeb Eesti Noorteühenduste Liit Riigikogu XII koosseisule ja Vabariigi Valitsusele ettepaneku järgmiste sammude astumiseks:

1. Sõlmitavas koalitsioonileppes kajastub eraldi alapeatükina valitsusliidu programm noortepoliitika valdkonnas.

2. Valitsusliit koostab kuni järgmiste Riigikogu valimisteni valitsuse tegevuskava noortepoliitika valdkonnas, kus nähakse muuhulgas ette ka uue noorsootöö strateegia koostamine ja noorte kaasamine sellesse protsessi.

3. Aastaks 2013 toimuvateks kohaliku omavalitsuse volikogude valimisteks on muudetud Eesti Vabariigi põhiseadust ning sellega antud valimisõigus kohaliku omavalitsuse volikogude valimistel alates 16. eluaastast.

4. Hiljemalt 2013. aasta lõpuks  on iga seaduse eelnõu koostamisel kohustuslik analüüsida selle mõjusid noortele.

5.  Tagamaks noorte kaasatuse noori puudutavate otsuste tegemisse, seadustatakse noortega konsulteerimise kohustus kohalikul, maakondlikul ja riiklikul tasandil.

6. Kaasamise hea tava kehtestatakse õigusaktina.

7.  Noorte katusorganisatsioonide jätkusuutlikkuse, stabiilse arengu ning oma liikmetega konkureerimise välistamiseks peab noorte katusorganisatsioonide (Eesti Noorteühenduste Liit, Eesti Üliõpilaskondade Liit, Eesti Õpilasesinduste Liit) rahastamine toimuma eraldi riigieelarverealt ning lahutatuna noorteühingute aastatoetuste eraldamisest.

8. Noorteühingutele riigieelarvest eraldatava tegevustoetuse kasutamiseks sõlmitava raamlepingu kehtivus pikeneb noorteühingute jätkusuutlikkuse ning stabiilsuse tagamiseks ühelt aastalt kahele aastale.

9. Leida lisarahastus, et luua analoogselt noorteühingute aastatoetuse süsteemile täiendav võimalus taotleda vahendeid organisatsiooni püsikulude katmiseks ka alla 500 liikmelistele noorteühendustele.

10. Noorteühingute noorteprogrammide ja noorteprojektide toetamise kohustus kohalike omavalitsuste poolt tuleb noorsootöö seaduses taastada, eraldades selleks kohalikele omavalitsustele ka rahalisi vahendeid.

11. Luuakse Eesti-sisest vabatahtlikku tegevust toetav programm.

12.  Vabatahtliku tegevuse innustamiseks tasub riik mittetöötavate täiskohaga vabatahtlikus tegevuses osalejate eest vabatahtlikuna tegutsemise ajal sotsiaalmaksu ning rakendab muid soodustavaid meetmeid nagu vabatahtlikega seonduvate kulutuste pealt erisoodustusmaksu tasumise kohustuse kaotamine.

13. Karjääriõppe ja -nõustamise kättesaadavust üldhariduskoolides ning kutseõppeasutustes suurendatakse. Aastaks 2014 on karjääriõpe põhikooli ning gümnaasiumi viimases klassis kohustuslik õppeaine.

14. Noorsootöö arengu soodustamiseks seadustatakse hiljemalt 2015. aastaks noortekrooni põhimõte, mille kohaselt toetatakse riigeelarvest kohalike omavalitsuste poolset noorsootöö korraldamist vastavalt omavalitsuses elavate noorte arvule kaasfinantseerimise põhimõttel.

15. Noorte tööpuuduse vähendamiseks koostatakse nelja-aastane tegevusplaan ning kasutatakse maksimaalselt Euroopa Liidu struktuurifondide vahendeid.

16. Tagatakse noorte tervist käsitlevate töögruppide juures noorte esindajate kaasamine, et kindlustada noorte prioriteetide realiseerimine riskikäitumise, tervislike eluviiside ja teiste terviseprobleemide käsitlemisel.